TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích

Trưởng phòng

Giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp

 • Bác sỹ đa khoa
 • Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

Công việc đang phụ trách:

 • Phụ trách chung công việc trong phòng, đặc biệt quản lý các hoạt động liên quan đến hợp tác phát triển và đối ngoại.
nnb@huph.edu.vn 
 

ThS. Đinh Thị Biên Thùy

Phó trưởng phòng

 • Cử nhân và Thạc sỹ, Học viện Báo chí & Tuyên truyền

ThS Thùy đang phụ trách:

 • Điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và bên ngoài nhà trường
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động chung
 dtbt@huph.edu.vn

CN. Nguyễn Thành Duy

Chuyên viên
Kỹ sư địa chất - Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội
 
CN. Duy phụ trách: 
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động hợp tác - phát triển
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động quan hệ công chúng
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.
ntd2@huph.edu.vn
 

CN. Nguyễn Thanh Huyền

Chuyên viên

 • Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

CN Huyền đang phụ trách:

 • Điều phối các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài.
 • Hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài.

Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.

 nth6@huph.edu.vn

CN. Đoàn Quang Trung

Chuyên viên

 • Cử nhân Học viện Báo chí & Tuyên truyền

Cn. Trung đang phụ trách:

 • Quản trị nội dung và đăng tải thông tin trên trang chủ.
 • Quản trị nội dung và đăng tải thông tin trên facebook của trường.
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động quan hệ công chúng
 • Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông bên ngoài nhà trường.
dqt@huph.edu.vn