TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Dự án quốc tế

Với nhiệm vụ đào tạo, tiến hành các nghiên cứu khoa học và cung cấp các dịch vụ nhằm giải quyết những vấn đề tác động đến sức khỏe của nhân dân, Trường Đại học Y tế công cộng đã thực hiện rất nhiều dự án với nhiều đối tác trong và ngoài nước. Trung bình mỗi năm, trường có hơn 20 dự án quốc tế liên quan đến nghiên cứu khoa học, đào tạo và cung cấp dịch vụ.

Phòng HTQT phối hợp với các đơn vị/khoa/phòng liên quan để xây dựng dự án, liên hệ tìm đối tác, tham gia triển khai khi dự án được phê duyệt, đồng thời phòng cũng chịu trách nhiệm tổng hợp thông tin về các dự án để báo cáo cho lãnh đạo trường và các cơ quan liên quan.