TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích (nnb@huph.edu.vn)

     Trưởng phòng

     Giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp

      - Bác sỹ đa khoa

      -Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

     Công việc đang phụ trách:

       - Phụ trách chung công việc trong phòng, đặc biệt quản lý các hoạt động liên quan đến hợp tác          phát triển và đối ngoại.

 

     CN. Lê Tuấn Tú (ltt2@huph.edu.vn)

     Chuyên viên

     Cử nhân, Học viện Ngân hàng

     Công việc đang phụ trách:

     - Điều phối các hoạt động truyền thông nội bộ (cán bộ, giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên)

     - Điều phối và triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá đào tạo và khoa học công nghệ

     - Quản trị nội dung và đăng tải thông tin trên website và facebook của nhà trường

     - Điều phối tổ chức các sự kiện chung của nhà trường

 

     ThS. Lê Thị Thanh Hà (ltth2@huph.edu.vn)

     Chuyên viên

     Cử nhân, Đại học Mỏ-Địa chất

     Thạc sĩ,  Đại học Huddersfield

     Công việc đang phụ trách: 

     - Điều phối các hoạt động quản lý dự án / chương trình viện trợ nước ngoài

     - Hỗ trợ điều phối các đoàn công tác, học tập của nhà trường ở nước ngoài

 

     CN. Nguyễn Thị Xuân Quỳnh (ntxq@huph.edu.vn)

     Chuyên viên

     Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

     Công việc đang phụ trách:

     - Hỗ trợ điều phối các hoạt động truyền thông, quan hệ công chúng

     - Điều phối các hoạt động liên quan đến ấn phẩm của nhà trường

     - Điều phối các hoạt động trao đổi sinh viên quốc tế

     - Điều phối tổ chức các sự kiện theo kế hoạch năm học

 

     CN. Nguyễn Thanh Huyền (nth6@huph.edu.vn)

     Chuyên viên

     Cử nhân, Đại học Ngoại Thương

     Công việc đang phụ trách:

     - Điều phối và triển khai các hoạt động truyền thông quảng bá dịch vụ (phòng khám đa khoa, trung tâm xét nghiệm)