Quyết định số 1800/QĐ-ĐHYTCC ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Trường Đại học Y tế công cộng.

Chi tiết Quy chế xem tại mục Tài liệu dùng chung - Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử Voffice./.