Quyết định số 1801/QĐ-ĐHYTCC ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành Quy quy định tổ chức quản lý đoàn đi công tác nước ngoài của Trường Đại học Y tế công cộng

Chi tiết Quy định xem tại mục Tài liệu dùng chung - Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử Voffice./.