TS.BS. Nguyễn Ngọc Bích

  • Job
    Trưởng phòng
  • Specialized
  • Experience
  • Email

TS. BS. Nguyễn Ngọc Bích (nnb@huph.edu.vn)

Trưởng phòng

Giảng viên Khoa Sức khỏe môi trường - Bệnh nghề nghiệp

- Bác sỹ đa khoa

- Tiến sỹ Y tế công cộng chuyên ngành Khoa học Sức khỏe môi trường và nghề nghiệp

Công việc đang phụ trách:

- Phụ trách chung công việc trong phòng, đặc biệt quản lý các hoạt động liên quan đến hợp tác phát triển và đối ngoại.