TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG

PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

Hợp tác quốc tế

Trường Đại học Y tế công cộng đặt trọng tâm ưu tiên phát triển mối quan hệ hợp tác với các trường đại học và các tổ chức trong và ngoài nước để từng bước hội nhập với thế giới. Hợp tác quốc tế góp phần vào quá trình xây dựng Trường Đại học Y tế công cộng thành một trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu với khả năng đáp ứng những nhu cầu mới và không ngừng thay đổi của xã hội. Các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường được chia cụ thể với các hoạt động đoàn ra (cán bộ và sinh viên nhà trường đi công tác trong và ngoài nước) và các hoạt động đoàn vào (các đối tác đến làm việc với trường). Những hoạt động HTQT cụ thể là làm đầu mối trong việc liên hệ với các đối tác nước ngoài, hỗ trợ các thủ tục liên quan đến đoàn ra và đoàn vào, triển khai hoạt động lễ tân đối ngoại và phối hợp với các đơn vị liên quan trong trường chuẩn bị cho việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác.