• Phòng Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm xúc tiến, mở rộng và duy trì các hoạt động hợp tác trong nước và quốc tế của Trường với các đối tác nhằm tăng cường uy tín, ảnh hưởng của Trường trong khu vực và thế giới đồng thời thu hút các nguồn lực đầu tư, các chương trình học bổng, chương trình hỗ trợ giảng viên để nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, giảng viên, nâng cấp cơ sở vật chất Trường.
  • Xúc tiến, hỗ trợ các đơn vị có liên quan đàm phán, xây dựng và triển khai các chương trình hợp tác, liên kết với các đối tác nước ngoài.
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các sự kiện, các hội thảo, hội nghị và các hoạt động có sự tham dự của các đối tác ngoài nước của Trường.
  • Chủ trì và phối hợp các đơn vị có liên quan lập kế hoạch đón tiếp, làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết và triển khai công tác đón tiếp các đoàn khách quốc tế, nhà khoa học và sinh viên quốc tế đến thăm và làm việc tại Trường.
  • Phối hợp với các đơn vị có liên quan hỗ trợ làm các thủ tục, giấy tờ cần thiết cho cán bộ, giảng viên và sinh viên của Trường đi thăm, làm việc và học tập tại nước ngoài.
  • Là đầu mối phối hợp các đơn vị liên quan quản lý sinh viên quốc tế đến học tại Trường.