Quyết định số 1804/QĐ-ĐHYTCC ngày 14/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y tế công cộng về việc ban hành

Quy định đăng tải thông tin trên Bản tin Trường Đại học Y tế công cộng

Chi tiết Quy định xem tại mục Tài liệu dùng chung - Hệ thống quản lý và điều hành văn bản điện tử Voffice./.